Banc de Llibres

Banc de Llibres

El col•legi “Luis Vives” participa en el programa de Banc de Llibres que ofereix la Conselleria d’Educació. Aquest programa té com a finalitat la reutilització de llibres per aconseguir un estalvi a les famílies i fomentar la consciència de la reutilització dels llibres de text (promovent un ús adequat dels llibres de text per part de l’alumnat).

Cada any la Conselleria dicta les instruccions i les dates per a poder participar en el Banc de llibres. Aquesta informació es pot consultar al següent enllaç:

Banc de Llibres

Normes del Banc de Llibres

Algunes preguntes i respostes

M’agradaria participar i no he participat encara. Qué cal fer?

  1. 1. Sol•licitar la participació, d’acord amb el model de sol•licitud electrònica que consta a la pàgina web de la Conselleria d’Educació: Banc de Llibres
  2. 2. Entregar el lot de llibres complet utilitzat durant el curs al centre juntament amb el document oficial d’entrega de llibres complimentat, que es pot trobar a l’enllaç Banc de Llibres)

Enguany he participat i el pròxim curs també voldria participar. Qué cal fer?

Entregar el lot de llibres complet utilitzat durant el curs al centre.

Enguany he participat i el pròxim curs no voldria continuar en el Banc de Llibres. Qué cal fer?

Entregar el lot de llibres complet utilitzat durant el curs al centre juntament amb el document oficial d’entrega de llibres complimentat (qque es pot trobar a l’enllaç Banco de Libros) indicant en el mateix la renúncia a la participació en el programa Banc de Llibres.

Quan he de entregar els llibres?

L’entrega del lot de llibres del curs es realitzarà a l’aula del seu grup a final de curs en la data que s’indicarà pels mitjans de comunicació que utilitza el col•legi (Tauler d’anuncis, Remind, Facebook, Web)

Quan he de recollir els llibres?

Per a la recollida dels lots del curs següent s’informarà a les famílies pels mitjans de comunicació que utilitza el col·legi (Tauler d’anuncis, Remind, Facebook, Web)

Quant dura el préstec dels llibres?

El préstec dels llibres del curs tindrà una durada màxima d’un curs escolar, que podrà ser renovable en cas que l’alumne repetirà curs.

Necessites més informació?

Abrir chat